RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „IMPERIAL-KOŁOBRZEG” Spółka z o.o.
z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Albatrosa 11 NIP 671 174 29 92 REGON 320315010 wpisaną
pod numerem KRS 0000793755

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
· wykonywania przez „IMPERIAL-KOŁOBRZEG” Spółka z o.o. działalności handlowej oraz świadczenia usług w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie klienta,
– wypełnienia zobowiązań prawnych wynikających z ustawodawstwa podatkowego, przepisów
z zakresu prawa pracy i ubezpieczenia społecznego oraz innym wymogom regulacyjnym „IMPERIAL-KOŁOBRZEG” Spółka z o.o. może ponadto zostać zobowiązana do realizacji zadań w interesie publicznym, w szczególności obejmujących przeciwdziałanie przestępstwom. W przypadku takiej konieczności będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji wymogów nakładanych m.in. przez powyższe regulacje,
– prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez „IMPERIAL-KOŁOBRZEG” Spółka z o.o. lub stronę trzecią, wtedy gdy nastąpi konieczność dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami,
– w marketingu bezpośrednim produktów „IMPERIAL-KOŁOBRZEG” Spółka z o.o., do wewnętrznych celów administracyjnych.

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności lub zawarcia i realizacji umowy z „IMPERIAL-KOŁOBRZEG” Spółka z o.o.,
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta wykorzystywanych w celach marketingowych jest
zgoda Klienta,
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta lub osoby fizycznej przebywającej na terenie
„IMPERIAL-KOŁOBRZEG” Spółka z o.o. przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych.

4) „IMPERIAL-KOŁOBRZEG” Spółka z o.o. przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
· firmom świadczącym usługi wsparcia IT,
· firmie świadczącej usługi księgowe oraz prawne,
· bankom, organom, służbom państwowym takim jak policja, ABW czy organy podatkowe uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.

5) Dane osobowe pozyskane:
· w związku z zawartą umową będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
· na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
· w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez okres do 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

6) Pan / Pani ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie „IMPERIAL-KOŁOBRZEG” Spółka z o.o..
Ponadto „IMPERIAL-KOŁOBRZEG” Spółka z o.o. udostępnia adres e – mail: imperialkolobrzeg@poczta.internetdsl.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8) „IMPERIAL-KOŁOBRZEG” Spółka z o.o. nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem:
· w zakresie realizacji zawartej z „IMPERIAL-KOŁOBRZEG” Spółka z o.o. umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
· w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Firmie w związku z prowadzeniem działalności,
· w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Panią/Pana żądanie,
· do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów „IMPERIAL-KOŁOBRZEG” Spółka z o.o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiemu przetwarzaniu, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

10) „IMPERIAL-KOŁOBRZEG” Spółka z o.o. nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.